3 Mai 2019
3. mai 2019
7 Juin 2019
7. juin 2019

Publications récentes d’aclanz à ZMR (revue allemande du droit immobilier):

« Verschärfung der Mietpreisbremse durch das Mietrechtsanpassungsgesetz » , Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 2019, 245-248